International Journal of Industrial Development Research

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İçerik Politikası


Editoryal sorumluluklar

International Journal of Industrial Development Research'e gönderilen makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermek Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu'nun sorumluluğundadır. Baş Editör ve Yayın Kurulu, iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yürürlükteki yasal gerekliliklerle sınırlıdır. Baş Editör ve Yayın Kurulu, yazıları herhangi bir etnik, cinsiyet, dini veya siyasi önyargıdan uzak entelektüel içeriği açısından değerlendirecek ve hakemlerin yazarlara karşı anonim kalmasını sağlamak için yazarın kimliği tamamen gizli olacaktır. Gönderilen yazılarda sunulan bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır.

Yazarın sorumlulukları

Yazarlar, makalelerinin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yayın için değerlendirmeye alınmamış (akademik tezler hariç) özgün çalışmaları olduğunu garanti eder. Aynı makalenin başka bir dergiye paralel olarak gönderilmesi, makalenin dergi tarafından değerlendirilmemesine neden olur. Yazarlar ayrıca makalenin International Journal of Industrial Development Research dergisinde herhangi bir dilde yayınlandıktan sonra başka bir yerde yayınlanmayacağını ve yayınlanmayacağını da garanti eder. Dergiye gönderilen yazıların etik standartlar göz önünde bulundurularak yazıldığından emin olmak her yazarın sorumluluğundadır. Yazarlar, makalenin asılsız veya hukuka aykırı ifadeler içermediğini ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini beyan ederler. Baş Editör ve Yayın Kurulu ile Yayıncı, herhangi bir tazminat talebi olması durumunda yasal olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Gözden geçirenlerin sorumlulukları

Hakemler, yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inancı veya siyasi felsefesine bakmaksızın yazıları içeriğe göre değerlendirir. Araştırma, yazarlar ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Yargıları objektif olmalıdır.

Hakemler, yazarlar tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olmaları durumunda bunları Editöre bildirmelidirler.

Bir makalenin konusunu gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya derhal gözden geçirilmesinin imkansız olacağını bilen bir hakem, Editöre haber vermeli ve gözden geçirme sürecinden mazeret göstermelidir.

Editör, hakemlere yazıların gizli bilgi olduğunu ve bunun ayrıcalıklı bir etkileşim olduğunu bildirir. Hakemler ve yayın kurulu, yazıları başka kişilerle tartışamaz. Hakemler yazıları kişisel kullanım için kopyalayamazlar ve yazıları başkalarıyla paylaşamazlar. Yazarlar ve editör izin vermedikçe, hakemlerin değerlendirmeleri yayınlanamaz veya ifşa edilemez. Hakemlerin anonimliği önemlidir. Belirli durumlarda editör, belirli bir noktayı açıklığa kavuşturmak için bir hakemin incelemesini diğer hakemlerle paylaşabilir.

Raporlama standartları

Gönderilen bir makale, gözden geçirenlerin ve daha sonra okuyucuların içinde sunulan iddiaları doğrulamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Yanlış iddiaların kasıtlı olarak sunulması etik standartların ihlalidir. Yazarlar, gönderilerinin içeriğinden münhasıran sorumludur ve verileri herkese açık hale getirmek için ilgili tüm taraflardan izin aldıklarından emin olmalıdırlar. Daha önce yayınlanmış olan şekil, tablo veya diğer materyalleri eklemek isteyen yazarların, kullanılan referansa atıfta bulunmaları veya telif hakkı sahiplerinden izin almaları gerekmektedir. Bu tür kanıtlar olmadan alınan herhangi bir materyalin yazarlardan geldiği varsayılacaktır.

Yazarlık

Yazarlar, yalnızca gönderiye önemli ölçüde katkıda bulunanların yazar olarak listelendiğinden emin olmalıdır. Yazarlar dışındaki kişiler araştırma projesinin önemli yönlerine ve makalenin hazırlanmasına dahil olmuşlarsa, katkıları bir dipnotta veya Teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

İntihal

İntihal, bilimsel etiğin açık bir ihlalidir ve ayrıca yasal işlemle cezalandırılabilecek bir telif hakkı yasası ihlali içerebilir. Lütfen tüm gönderilerin intihal için kapsamlı bir şekilde kontrol edildiğini unutmayın. Açıkça intihal belirtileri gösteren herhangi bir makale otomatik olarak reddedilecek ve bu yazarların International Journal of Industrial Development Research'e makale göndermelerine sonsuza kadar izin verilmeyecektir.


Önemli not: Dergi, intihal taraması yapmak için yazılım kullanabilir.


Çıkar çatışması ve finansman

Yazarlar, sunulan sonuçları veya bunların yorumunu etkileyebilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışması olması durumunda, referans listesinden önce ayrı bir bölümde makalenin metnine bir özet beyanı ekleyecektir.


Açık erişim politikası

International Journal of Industrial Development Research, Açık Erişimli bir Dergidir ve yazarlardan makaleleri yayınlamak için herhangi bir ücret talep edilmez.

Kendi Kendine Arşivleme Politikası

International Journal of Industrial Development Research, yazarların Yazarın Baskı Sonrası (kabul edilen sürüm) ve Yayıncının sürümünü/PDF'sini kurumsal bir havuzda ve ticari olmayan konu tabanlı havuzlarda depolamasına veya Yazarın kişisel web sitesinde (sosyal ağ siteleri dahil) yayınlamasına izin verir. 

Telif hakkı

Yazarlar, yayınlanan makalenin telif hakkını ve makaleyi üçüncü şahıslara izin verilen şekillerde kullanma hakkını saklı tutar. Orijinal yayın hakkında tam bibliyografik bilgiler (yazarlar, makale başlığı, dergi başlığı, cilt, sayı, sayfalar) sağlanmalıdır. Yazarlar, yayıncıya makaleyi yayınlama, yeniden kullanım durumunda orijinal yayıncısı olarak atıfta bulunma ve her türlü form ve ortamda dağıtma hakkını verir.

Sorumluluk reddi

Yayınlanan eserlerde ifade edilen görüşler Editörler ve Editörlerin görüşlerini ifade etmemektedir. Yazarlar, makalelerde ifade edilen fikirlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenirler. Yayıncı, herhangi bir tazminat talebinde bulunulması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir tazminat talebi olması durumunda Yayıncı yasal olarak sorumlu tutulmayacaktır.Yazarlar, bir makale göndererek International Journal of Industrial Development Research'ün Yayın Politikaları'na uymayı kabul eder.


Yayın kriterleri

International Journal of Industrial Development Research, yayınlayabileceğinden çok daha fazla başvuru alıyor. Bu nedenle, hakemlerden, kabul edilen her makalenin, başka bir iyi makalenin reddedilmesi gerektiği anlamına geldiğini akıllarında tutmalarını istiyoruz. Bir makalenin International Journal of Industrial Development Research'te yayımlanabilmesi için dört genel kriteri karşılaması gerekir:

Vardığı sonuçlar için güçlü kanıtlar sağlayın.

Yenilikçi olun.

Belirli bir alanda bilim adamları için son derece önemli olun.

İdeal olarak, diğer ilgili disiplinlerdeki araştırmacılar için ilginç olun.

Genel olarak, bir makalenin kabul edilebilir olması ve bir alandaki düşünceyi etkilemek için anlayışta bir ilerlemeyi temsil etmesi gerekir. Çalışmanın International Journal of Industrial Development Research dergisinde yayınlanma görünürlüğünü neden hak ettiğine dair anlaşılır bir neden olmalıdır.


İnceleme süreci

Gönderilen tüm yazılar editörler tarafından okunur. Yazarlara ve hakemlere zaman kazandırmak için, yalnızca editoryal kriterlerimize en uygun görünen makaleler resmi incelemeye gönderilir. Editörler tarafından genel ilgiyi yetersiz veya başka bir şekilde uygunsuz olarak değerlendiren bu makaleler, harici bir inceleme yapılmadan derhal reddedilir. 

Okurlarımızın ilgisini çekebileceğine karar verilen makaleler, resmi inceleme için, genellikle bir veya iki hakeme gönderilir. Editörler daha sonra gözden geçirenlerin tavsiyelerine dayanarak bir karar verir.Hakemlerin seçilmesi

Hakem seçimi yayın süreci için kritik öneme sahiptir ve seçimimizi uzmanlık, itibar, özel tavsiyeler ve bir hakemin özelliklerine ilişkin önceki deneyimlerimiz dahil olmak üzere birçok faktöre dayandırırız. Örneğin, ister sert ister hoşgörülü olsun, yavaş, dikkatsiz veya görüşlerini gerekçelendirmeyen insanları kullanmaktan kaçınırız.

Makaleleri incelemeye göndermeden önce potansiyel hakemlere danışırız. Gözden geçirenler, bu mesajların bu şekilde ele alınması gereken gizli bilgiler içerdiğini unutmamalıdır.


İnceleme yazma

İncelemenin birincil amacı, editörlere bir karara varmak için gereken bilgileri sağlamaktır. İnceleme ayrıca yazarlara makalelerini kabul edilebilir bir noktaya kadar nasıl güçlendirebilecekleri konusunda talimat vermelidir. Olumsuz bir inceleme, reddedilen yazarların kararın temelini anlayabilmeleri ve makaleyi geliştirmek için ne yapılması gerektiğini geniş anlamda görebilmeleri için yazarlara makalelerinin zayıf yönlerini mümkün olduğunca açıklamalıdır. Ancak bu, diğer işlevlere göre ikincildir ve hakemler, dergi kriterlerini karşılamayan makalelerin yazarlarına ayrıntılı, yapıcı tavsiyelerde bulunmak zorunda hissetmemelidirler (inceleme için editörden gelen mektupta belirtildiği gibi). Hakem, bir makalenin yayınlanmaya uygun olmadığına inanıyorsa, yazara raporu, yazarın kararın nedenini anlamasını sağlayacak kadar kısa olmalıdır.


Anonimlik

Hakemlerin kimliklerinin belirtilmesini özellikle istedikleri durumlar dışında, hakemlerin kimliklerini yazarlara veya diğer hakemlere açıklamıyoruz. Ancak bu kadar güçlü hissetmedikçe, gözden geçirenlerin inceleme süreci boyunca ve sonrasında anonim kalmasını tercih etmekteyiz.Hakemli yayın politikaları

International Journal of Industrial Development Research'e gönderilen ve hakem değerlendirmesi için düzenlenen tüm katkılar, editörler tarafından düzenlenen en az bir - ancak genellikle iki veya daha fazla - bağımsız hakeme gönderilir. Yazarlar uygun bağımsız hakemler önerebilir ve ayrıca derginin bir veya iki kişi veya laboratuvarı hariç tutmasını isteyebilir. Dergi bu tür talepleri anlayışla değerlendirir ve genellikle onları onurlandırır, ancak editörün hakem seçimi konusundaki kararı nihaidir.Etik ve güvenlik

International Journal of Industrial Development Research editörleri, gönderilen makaleler hakkında yalnızca teknik hakemlerden değil, aynı zamanda bir makalenin endişe uyandıran herhangi bir yönü hakkında da tavsiye isteyebilir. Bunlar, örneğin etik sorunları veya verilere veya materyallere erişim sorunlarını içerebilir. Çok nadiren, endişeler, güvenliğe yönelik tehditler de dahil olmak üzere, bir makale yayınlamanın toplum üzerindeki etkileriyle de ilgili olabilir. Bu gibi durumlarda, genellikle teknik akran değerlendirmesi süreciyle eş zamanlı olarak tavsiye aranacaktır. Tüm yayın kararlarında olduğu gibi, yayınlanıp yayınlanmama konusundaki nihai karar ilgili derginin editörünün sorumluluğundadır.


Cilt 1 - Sayı - 2023

Makale Oluştur
Abone Ol

Mail adresinizi girerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.